Współfinansowanie z UE

Informuję, że realizacja projektu nr UDA-RPWP.01.02.04-30-034/14-00
pt. „Dywersyfikacja oferty firmy GRAFOS poprzez rozbudowę parku maszynowego”
współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstwa”
Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP
Schematu IV: „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de mini mis”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość